ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Τελωνειακές διαδικασίες που διεκπεραιώνει η Dissegna


Τα εμπορεύματά σας προορίζονται για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Με την υποστήριξη εξειδικευμένων εταίρων μας στα κυριότερα τελωνειακά κέντρα, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τις διατυπώσεις εκτελωνισμού και εισαγωγής, κυρίως από και προς την Ελβετία. Το προσωπικό μας είναι εξειδικευμένο στη διαχείριση των αναγκαίων εγγράφων για να φτάσουν τα εμπορεύματά σας στις αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.